ກອບການປັບປຸງສະມາຄົມພວກເຮົາ

ກອບປັບປຸງ ສະມາຄົມພວກເຮົາ

ໃນ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ ຄຽງຄູ່ກັບຄວາມມຸ້ງໝັ້ນ ໃນການທີ່ຈະປະກອບສ່ວນຕໍ່ການພັດທະນາປະເທດຊາດແລ້ວ ສະມາຄົມສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຄອບຄົວ(ສສສຄ) ໄດ້ວາງກອບການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາສະມາຄົມເອງ ເພື່ອໃຫ້ ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກຍິ່ງໆຂຶ້ນໄປ ເຊິ່ງກອບປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາ ສະຫຼຸບໄດ້ດັ່ງນີ້: