ຄວາມເປັນມາຂອງພວກເຮົາ

ຄວາມເປັນມາຂອງພວກເຮົາ

2004 -ສະມາຄົມສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຄອບຄົວ(ສສສຄ) ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ຄັ້ງທຳອິດ ເປັນ “ຫ້ອງການພາກ ສະໜາມ ຂອງສະຫະພັນວາງແຜນຄອບຄົວ”

-ຂຶ້ນກັບກະຊວງການຕ່າງເທດ ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໂດຍ ກົມອະນາໄມ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງ

2004-2007 -ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ “ໂຄງການແມ່ປອດໄພ” ເປັນໂຄງການທຳອິດ ຢູ່ ໃນ 2 ເມືອງຄື ເມືອງ ງາ ແລະ ເມືອງ ປາກແບງ ແຂວງອຸດົມໄຊ ສະໜັບສະໜູນທຶນໂດຍ IPPF

-ໄດ້ມີການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ເຊິ່ງມີ ຕົວແທນຈາກກະຊວງ ສາທາ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ແລະ ຫ້ອງການພາກສະໜາມ ຂອງສະຫະພັນວາງ ແຜນຄອບຄົວເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ

2005 -ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ປ້ອງກັນເອດ ລະຫວ່າງຊາຍແດນ 3ປະເທດ ລາວ, ໄທ ແລະ ພະມ້າ ຢູ່ເຂດສາມຫຼ່ຽມທອງຄຳ ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ,ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ສະໜັບສະໜູນທຶນໂດຍ UNFPA ເປັນໂຄງການທີ່ ສອງ

-ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຕິດເຊື້ອເອດ ໃນເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ສະໜັບສະໜູນທຶນໂດຍ Japan Trust Fund(JTF) ເປັນໂຄງການທີ 3

-ໄດ້ມີການລິເລີ່ມ ປຶກສາຫາລື ແລະ ຂົນຂວາຍ ເພື່ອທີ່ຈະສ້າງເປັນ ສະມາຄົມ ໂດຍການ ສະໜັບສະໜູນທຶນຈາກ IPPF

2012 -ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງເປັນ ສະມາຄົມສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຄອບຄົວ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍ ການອານຸມັດຈາກ ກະຊວງພາຍໃນ
2013 -ໄດ້ມີການເລືອກຕັ້ງ ຄະນະບໍລິຫານສະມາຄົມ ຊຸດທຳອິດ ຢ່າງເປັນທາງການ
2014 -ໄດ້ມີການຖ່າຍໂອນ ຫ້ອງການພາກສະໜາມຂອງ ສະຫະພັນວາງແຜນຄອບຄົວສາກົນ ເຂົ້າເປັນ ອັນດຽວກັບສະມາຄົມສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຄອບຄົວ ແລະ ສິ້ນສຸດຫ້ອງການ ພາກ ສະໜາມຂອງສະຫະພັນ ວາງແຜນຄອບຕົວສາກົນ.

-ມີການຮ່າງແຜນ ຍຸດທະສາດ 5 ປີຂອງ ສສສຄ

-ກະກຽມເຂົ້າເປັນສະມາຊິກສົມບູນຂອງ ສະຫະພັນວາງແຜນຄອບຄົວສາກົນ

2015 -ໄດ້ມີການປັບປຸງລະບົບ ການບໍລິຫານ ຈັດການພາຍໃນ ແລະ ໄດ້ ຈ້າງບໍລິສັດ KPMG ມາປະເມີນ ແລະ ປັບປຸງອົງກອນ

-ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມ ໃຫຍ່ ເປັນຄັ້ງທຳອິດຂອງ ສສສຄ ແລະ ມີການເລືອກຕັ້ງ ຄະນະບໍລິຫານງານ ຊຸດທີ 2 ຢ່າງເປັນທາງການ

ໃບອານຸມັດ ແລະ ກົດລະບຽບສະມາຄົມ

ສສສຄ ໄດ້ຮັບອານຸມັດສ້າງຕັ້ງ ຢ່າງເປັນທາງການ ຈາກ ກະຊວງພາຍໃນ ໃນວັນທີ 18 ມິຖຸນາ 2012 ເຊິ່ງມີໃບອານຸມັດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

Untitled5

ນອກຈາກນັ້ນ, ສສສຄ ຍັງມີ ກົດລະບຽບຂອງສະມາຄົມ ເຊິ່ງກົດລະບຽບດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຮັບຮອງຈາກ ເປັນເອກະພາບຈາກກອງປະຊຸມສາມັນຂອງສະມາຄົມ ແລະ ຖືກຮັບຮອງຈາກ ກະຊວງພາຍໃນ.

Constitution