ວິໃສທັດຂອງພວກເຮົາ

ວິໃສທັດຂອງພວກເຮົາ

ສະມາຄົມສົ່ງເສີມ ສຸຂະພາບຄອບຄົວ(ສສສຄ) ພວກເຮົາ ມີວິໄສທັດ ແລະ ພາລະກິດ ທີ່ຊັດເຈນ ເຊິ່ງ ຕ້ອງການທີ່ຈະໄປໃຫ້ເຖິງ ໃນ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ.

ວິ​ໃສ​ທັດ

“ສສສຄ ເປັນອົງກອນນຳໜ້າ ໃນດ້ານສຸຂະພາບຄອບຄົວ ແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນລາວໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະທັນສະໄໝ ດ້ວຍວິທີສ້າງສັນ ພ້ອມທັງໃຫ້ບໍລິການ ທີ່ມີຄຸນນະພາບດ້ານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນໃນສັງຄົມມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ມີຄວາມຜາສຸກ ປະກອບສ່ວນໃຫ້ ສປປ ລາວ ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບການເປັນປະເທດທີ່ດ້ອຍພັດທະນາ​”​.

ພາລະະ​ກິດ

“ສສສຄ ມີຈຸດມຸ້ງໝາຍເພື່ອສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຄອບຄົວ ໂດຍສະເພາະຜູ້ຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ດ້ວຍການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ຜ່ານການປຸກຈິດສຳນຶກ, ໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບການບໍລິການສຸຂະພາບຈະເລີນພັນໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ. ສສສຄ ຈະສ້າງຄວາມສາມາດ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ເພື່ອນຮ່ວມງານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມອື່ນ”