ຈຸດສຸມຂອງພວກເຮົາ

ຈຸດສຸມຂອງພວກເຮົາ

ສະມາຄົມ​ສົ່ງ​ເສີມ​ສຸຂະ​ພາບ​ຄອບຄົວ(ສສສຄ) ​ເປັນ​ສະມາຄົມໜຶ່ງ ທີ່​ເຮັດ​ວຽກ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ “ວຽກງານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ສິດທິຈະເລີນພັນ” ​ເຊິ່ງປະກອບ​ດ້ວຍ:

  • ສຸຂະພາບໄວລຸ້ນ/ໄວໜຸ່ມ
  • ເອດໄອວີ/ເອດ/ພຕພ
  • ການປ້ອງກັນການຖືພາໂດຍບໍ່ຕັ້ງໃຈ/ການລຸລູກທີ່ບໍ່ປອດໄພ
  • ບົດບາດ​ຍິງ​ຊາຍ
  • ສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ
  • ການວາງແຜນຄອບຄົວ
  • ໂພຊະນາການ
  • ມະເຮັງລະບົບສືບພັນ
  • ສຸຂະພາບຜູ້ສູງອາຍຸ

ໂດຍສະຫຼຸບ ແມ່ນ ສຸມໃສວຽກງານປ້ອງກັນ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບ ຂອງປະຊາຊົນ ນັບແຕ່ເກີດ ຈົນຮອດເຖົ້າແກ່ ຊະລາ.