ສື່ໃຫ້ຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາ

ສື່ໃຫ້ຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາ

ສະມາຄົມສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຄອບຄົວ(ສສສຄ) ພວກເຮົາ ໄດ້ສ້າງ ແລະ ຜະລິດ ປື້ມຄູ່ມື ແລະ ເອກະສານປະກອບການຝຶກອົບຮົມ ການຮຽນການສອນ  ແລະ ເອກະສານ ທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຫຼາຍຢ່າງ:

ຄູ່ມື/ເອກະສານກ່ຽວກັບໂປຣກຣາມ

  • ການສ້າງຕັ້ງກອງທຶນ
  • ການຈັດກິດຈະກຳເຄື່ອນທີ່ແບບເຊື່ອມສານ
  • ການຝຶກອົບຮົມບົດບາດຍິງຊາຍ
  • ການຝຶກອົບຮົມເອດໄອວີ/ເອດ

ຫາກທ່ານສົນໃຈ ທ່ານສາມາດ ຕິດຕໍ່ ສອບຖາມຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດ ເພີ້ມເຕີມໄດ້ ຈາກຫ້ອງການຂອງພວກເຮົາ