ຍຸດທະສາດຂອງພວກເຮົາ

ຍຸດທະສາດຂອງພວກເຮົາ

ສະມາຄົມສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຄອບຄົວ(ສສສຄ) ມີຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ນັບແຕ່ ປິ 2016-2020. ໃນນັ້ນມີ 4 ເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດໃຫຍ່ ເຊິ່ງສະຫຼຸບຫຍໍ້ໄດ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້: