ເຄື່ອງມືຝຶກອົບຮົມຂອງພວກເຮົາ

ເຄື່ອງມືຝຶກອົບຮົມຂອງພວກເຮົາ

ສະມາຄົມສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຄອບຄົວ(ສສສຄ) ພວກເຮົາ ກໍ່ຄືກັບ ສະມາຄົມ ແລະ ອົງກອນອື່ນໆ ໃນແຕ່ລະປີ ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງ ບົດລາຍງານ ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ກັບ ເຈົ້າຂອງທຶນ, ຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ພາກລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ  ທີ່ສໍາຄັນ ສສສຄ ໄດ້ສ້າງບົດລາຍງານປະຈຳປີ ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ກັບ ປະທານ, ຄະນະ ແລະ ສະມາຊິກ ສະມາຄົມ ໃນກອງປະຊຸມປະຈຳປີ

ບົດລາຍງານປະຈຳປີ

  • ບົດລາຍງານປະຈຳປີ 2013
  • ບົດລາຍງານປະຈຳປີ 2014
  • ບົດລາຍງານ 3 ປີ 2013-2015

ບົດລາຍງານໂຄງການ

  • ບົດລາຍງານໂຄງການແມ່ປອດໄພ 2015
  • ບົດລາຍງານໂຄງການເສີມສ້າງຄວາມສາມາດ 2015
  • ບົດລາຍງານໂຄງການ ເຊື່ອມສານວຽກງານໂພຊະນການເຂົ້າໃນວຽກງານແມ່ແລະເດັກ 2015

 

ຫາກທ່ານສົນໃຈ ທ່ານສາມາດ ຕິດຕໍ່ ສອບຖາມຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດ ເພີ້ມເຕີມໄດ້ ຈາກຫ້ອງການຂອງພວກເຮົາ