ຄູ່ຮ່ວມງານ/ຜູ້ໃຫ້ທຶນຂອງພວກເຮົາ

ຄູ່ຮ່ວມງານ/ຜູ້ໃຫ້ທຶນຂອງພວກເຮົາ

ສະມາຄົມສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຄອບຄົວ(ສສສຄ) ໄດ້ດໍາເນີນພາລະກິດຂອງຕົວເອງ ມາຕັ້ງແຕ່ ປີ 2004 ຈົນມາຮອດປະຈຸບັນ. ໃນພາລະກິດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີຜູ້ໃຫ້ທຶນຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ ແລະ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະກິດດັ່ງກ່າວ ກໍ່ມີ ຫຼາຍພາກສ່ວນທີ່ ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ ທັງຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ສາກົນ.

ຜູ້ໃຫ້ທຶນຂອງພວກເຮົາ
ສະຫະພັນວາງແຜນຄອບຄົວສາກົນ IPPF
ອົງການກອນທຶນເພື່ອປະຊາກອນ unfpa-logo
ເຈແປນທຣັດຟັນ 326x172_logo7
ປະເທດເນເທີແລນ
ປະເທດເຢລະມັນ BMZ
ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ save the children
ອົງການແພລນ
ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາ
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ນຍິງລາວ
ສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ
ສະຫະພັນວາງແຜນຄອບຄົວສາກົນ
ອົງການກອນທຶນເພື່ອປະຊາກອນ
ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ
ອົງການແພລນ