ລິ້ງ​ຄ໌

ລິ້ງຄ໌

ທ່ານສາມາດ ຫາຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມ ກ່ຽວກັບ ສະມາຄົມສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຄອບຄົວ(ສສສຄ) ໄດ້ຈາກ ລິ້ງຄ໌ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ສະມາຄົມສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຄອບຄົວລິ້ງຄ໌

  • ເຟດຊ໌ບຸກຂອງສະມາຄົມສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຄອບຄົວ….
  • ເພດຈ໌ ກຸ່ມ ອາສາສະມັກ ເພື່ອນຊ່ວຍເພື່ອນ…
  • ເພດຈ໌ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ສິດທິຈະເລີນພັນ…

ເຄືອຂ່າຍ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານ ຂອງ ສສສຄ ລິ້ງຄ໌

  • ເວັບໄຊຂອງສະຫະພັນວາງແຜນຄອບຄົວສາກົນ….
  • ເຟດຊ໌ບຸກຂອງສະຫະພັນວາງແຜນຄອບຄົວສາກົນ….
  • ເວັບໄຊ ເຄືອຂ່າຍ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມລາວ…
  • ເວັບໄຊ ຊັນ ຂີເອສ໌ເອ ລາວ…..
  • ເຟັດບຸກ ຊັນຊີເອສ໌ເອ ລາວ….