ໂຄງການຂອງພວກເຮົາ

ໂຄງການຂອງພວກເຮົາ

ສະມາຄົມສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຄອບຄົວ(ສສສຄ) ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2004 ມາຮອດປະຈຸບັນ ມີຫຼາຍໂຄງການ ທັງໂຄງການໄລຍະຍາວ ແລະ ໄລຍະສັ້ນ. ໃນປີ 2016, ສສສຄ ມີໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອ ຢູ່ 3 ໂຄງການ.

  1. ໂຄງການແມ່ປອດໄພ
  2. ໂຄງການໃຫ້ຄວາມຮູ້ຊາວໜຸ່ມ
  3. ໂຄງການໂພຊະນາການ