ສາຂາຂອງພວກເຮົາ

ສາຂາຂອງພວກເຮົາ

ສະມາຄົມສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຄອບຄົວ(ສສສຄ) ມີທິດທາງທີ່ຈະຂະຫຍາຍ ສາຂາ ແລະເຄືອຂ່າຍ ທັງພາຍໃນປະເທດ ແລະ ນອກປະເທດ ຕາມກຳລັງ ແລະ ທ່າແຮງຂອງຕົວເອງ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານ ຕາມວິໃສທັດ ແລະ ພາລະກິດ ທີ່ໄດ້ວາງໄວ້ ໃນແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ເພື່ອເປັນການປະກອບສ່ວນຕໍ່ ເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ.

ສາຂາຂອງພວກເຮົາ

ໂດຍອີງຕາມ ຄວາມພ້ອມ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ທີ່ມີຢູ່, ສສສຄ ມີທິດທາງໃນການ ຂະຫຍາຍສາຂາ ໄປຕ່າງແຂວງ ເຊິ່ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເປັນແຂວງທຳອິດ ແລະ ຄາດວ່າຈະສຳເລັດໃນປີ 2016 ນີ້ ແລະຈະມີທິດທາງຂະຫຍາຍໄປ ອຸດົມໄຊ ແລະ ຫຼວງນໍ໊າທາ ຕໍ່ໄປຫາກມີເງື່ອນໄຂ ພຽງພໍ.

ເຄືອຂ່າຍຂອງພວກເຮົາ

ນອກຈາກການຂະຫຍາຍສາຂາແລ້ວ, ສສສຄ ຍັງໄດ້ ຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍ ໂດຍການ ເຂົ້າເປັນເຄືອຂ່າຍກັບຫຼາຍໆອົງກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ໃນນັ້ນ, ໄດ້ເຂົ້າເປັນສາມາຊິກ ຂອງສະຫະພັນວາງແຜນຄອບຄົວສາກົນ (IPPF) ໃນລະດັບສາກົນ, ເຂົ້າເປັນເຄືອຂ່າຍ ວຽກງານໂພຊະນາການ (SUN CSA Laos) ແລະ ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກເຄື່ອຂ່າຍ CSO Laos. ນອກຈາກນັ້ນ, ກໍ່ໄດ້ເປັນເຄືອຂ່າຍກັບບັນດາສະມາຊິກຂອງ ສະພັນວາງແຜນຄອບຄົວສາກົນ ໃນພາກພື້ນ ເຊັ່ນ ປະເທດຫວຽດນາມ, ປະເທດກຳປູເຈຍ, ປະເທດພະມ້າ, ປະເທດໄທເປັນຕົ້ນ.