ສື່ໂຄສະນາຂອງພວກເຮົາ

ສື່ໂຄສະນາຂອງພວກເຮົາ

ສະມາຄົມສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຄອບຄົວ(ສສສຄ) ພວກເຮົາ ໄດ້ສ້າງ ແລະ ຜະລິດສື່ ໂຄສະນາ ແລະ ສື່ເພື່ອການສຶກສາຫຼາຍຢ່າງ ເປັນການຜະລິດເອງ ຫຼື ຜະລິດຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມງານອື່ນໆ ໃນນັ້ນ ມີ

ແຜ່ນພັບຕ່າງໆ

  • ແຜ່ນພັບສະມາຄົມ
  • ແຜ່ນພັບກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນໂລກເອດ
  • ແຜ່ນພັບກ່ຽວກັບແມ່ປອດໄພ

ໂປດສເຕີຕ່າງໆ

  • ການປ້ອງກັນໂລກເອດ
  • ແມ່ປອດໄພ

ສະປອດວິທະຍຸຕ່າງໆ

  • ການປ້ອງກັນໂລກເອດ

ວິຊີດີຕ່າງໆ

  • ການປ້ອງກັນໂລກເອດ

ປຶ້ມນ້ອຍ

  • ປຶ້ມຝາກທ້ອງ ຂອງແມ່ແລະເດັກ
  • ປື້ມແມ່ປອດໄພ
  • ປຶ້ມຝາກທ້ອນເງິນຂອງກອງທຶນ

ຫາກທ່ານສົນໃຈ ທ່ານສາມາດ ຕິດຕໍ່ ສອບຖາມຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດ ເພີ້ມເຕີມໄດ້ ຈາກຫ້ອງການຂອງພວກເຮົາ