ຄູ່ມືຂອງພວກເຮົາ

ຄູ່ມືຂອງພວກເຮົາ

ສະມາຄົມສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຄອບຄົວ(ສສສຄ) ພວກເຮົາ ໄດ້ສ້າງ ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ ທີ່ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ພາລະກິດ ຂອງ ສະມາຄົມ ທີ່ສຳຄັນມີ

ກົດລະບຽບ/ກອບພັດທະນາຂອງສະມາຄົມ

  • ກົດລະບຽບຂອງສະມາຄົມ ອັບເດດ 2016
  • ກອບການພັດທະນາ ສສສຄ 2015-2020

ຄຸ່ມື/ເອກະສານກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ

  • ການຄຸ້ມຄອງການເງິນ
  • ການຄຸ່ມຄອງການຈັດຊື້
  • ການຄຸ້ມຄອງຫ້ອງການ
  • ການຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ
  • ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ

ນະໂຍບາຍ/ຍຸດທະສາດ/ແຜນການ

  • ນະໂຍບາຍປົກປ້ອງເດັກ
  • ຍຸດທະສາດ 5 ປີ 2016-2020

ຫາກທ່ານສົນໃຈ ທ່ານສາມາດ ຕິດຕໍ່ ສອບຖາມຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດ ເພີ້ມເຕີມໄດ້ ຈາກຫ້ອງການຂອງພວກເຮົາ