ໂຄງການຂອງພວກເຮົາ

ໂຄງການຂອງພວກເຮົາ

ປີ ຊື່ໂຄງການ ປະເພດໂຄງການ ງົບປະມານ/ປີ ເຈົ້າຂອງທຶນ
2004-2007 ໂຄງການແມ່ປອດໄພ ໃນເມືອງງາ, ແລະ ເມືອງປາກແບງ ແຂວງອຸດົມໄຊ ແມ່ ແລະ ເດັກ $180,000 IPPF
2004-2005 ໂຄງການປ້ອງກັນເອດລະຫວ່າງຊາຍແດນ ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເຮສ໌ໄອວີ/ເອດ $100,000 UNFPA
2005 ໂຄງການຄວາມຫວັງໃໝ່, ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຜູ້ຕິດເຊື້ອເອດ $15,000 JTF
2008 ໂຄງການ SALIN ເສີມສ້າງຄວາມສາມາດ ເພື່ອບໍລິການແມ່ ແລະ ເດັກ $70,000 Netherland
2007-2010 ໂຄງການ BMZ ເມືອງຫຼາ, ເມືອງນາໝໍ້, ເມືອງງາ ແລະ ເມືອງປາກແບງ, ແຂວງອຸດົມໄຊ, ເມືອງວຽງພູຄາ, ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ແລະ ເມືອງປາກທາ, ແລະ ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແມ່ ແລະ ເດັກ Euro 100000 Germany
2013-2014 ໂຄງການ ໃຫ້ຄຳປຶກສາຄູ່ແຕ່ງງານໃໝ່ ໃຫ້ຄຳປຶກສາ $20,000 UNFPA
2010-Present ໂຄງການແມ່ປອດໄພ ເມືອງຫຼາ, ເມືອງນາໝໍ້, ເມືອງງາ ແລະ ເມືອງປາກແບງ, ແຂວງອຸດົມໄຊ, ເມືອງວຽງພູຄາ, ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ແລະ ເມືອງປາກທາ, ແລະ ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແມ່ ແລະ ເດັກ $150,000 IPPF
2015 ໂຄງການເສີມສ້າງທ່າແຮງໃຫ້ກັບພະນັກງານ ເພື່ອບໍລິການໄວໜຸ່ມແບບເປັນມິດ ເສີມສ້າງຄວາມສາມາດ ເພື່ອບໍລິການໄວໜຸ່ມ $30,000 UNFPA
2015 ໂຄງການເຊື່ອມສານໂພຊະນາການ ໃຫ້ການສຶກສາໂພຊະນາການ $10,000 SCI/SUN CSA