ໜ້າຫຼັກ

 

 

“ສະມາຄົມສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຄອບຄົວ(ສສສຄ) ປາດຖະໜາໃຫ້ ທຸກຄົນໃນສັງຄົມມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະມີຄວາມຜາສຸກ ປະກອບສ່ວນໃຫ້ກັບ ສປປລາວ ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ (A healthy and happy society, contributing towards bringing Lao PDR out of least developed nation status)”