ບົດລາຍງານຂອງພວກເຮົາ

ບົດລາຍງານຂອງພກວເຮົາ ລາຍການປຶ້ມ ທີ່ມີຢູ່ຫໍສະໝຸດ ສະມາຄົມ No Name of Document Language Author Year From 1 ພຽງຄັ້ງດຽວ L 2005 UNFPA 2 ຢ່າສ່ຽງ L UNFPA 3 ຄູ່ມືການປ້ອງກັນໂລກເອດໃນຊຸມຊົນ L Kwarteng Tamara 2004 UNFPA 4 ເຄືອຄ່າຍວິຊາຊີບສຸຂະພາບເພືອສັງຄົມໄທປອດຢາສູບ Thai Kwarteng Tamara 2004 ສສສ 5 ຄູ່ມືການເລີກຢາສູບ Thai ສສສ 6…

ສສສຄ ກໍາລັງພັດທະນາເວັບໄຊເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືສື່ສານ

ສສສຄ ກໍາລັງພັດທະນາເວັບໄຊເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືສື່ສານ

  ສສສຄ ກຳລັງພັດທະນາເວັບໄຊ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືສື່ສານ ກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທັງເປັນ ການຍັບມໍ່ໃກ້ຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ການໂປຣໂມດຕົວເອງ ໃນສັງຄົມອອນລາຍ ບໍ່ວ່າພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ການພັດທະນາແມ່ນໄດ້ເລີ່ມແຕ່ ທ້າຍເດືອນ ມີນາ 2016 ມາ ໂດຍ ທ່ານ ບົວສອນ ສີສະຫວັດ, ນັກພັດທະນາເວັບໄຊສ່ວນບຸກຄົນ ເຊິ່ງ ທາງສະມາຄົມເອງມີ ດຣ ສຸພົນ ໄຊຍະວົງ ອຳນວຍການສະມາຄົມ. ການພັດທະນາເວັບໄຊດັ່ງກ່າວ ຖືວ່າເປັນການປະກອບສ່ວນໃຫ້ກັບ ສສສຄ ໂດຍການຫຼຸດຄ່າ ບໍລິການ ຈາກຄ່າກບໍລິການປົກກະຕິທົ່ວໄປ. ການພັດທະນາເວັບໄຊ ດັ່ງກ່າວນີ້ ຍັງຢູ່ໃນໄລຍະພັດທະນາ ອາດຈະມີການ ປັບປ່ຽນແກ້ໄຂ…

ໂຄງການຂອງພວກເຮົາ

ໂຄງການຂອງພວກເຮົາ ປີ ຊື່ໂຄງການ ປະເພດໂຄງການ ງົບປະມານ/ປີ ເຈົ້າຂອງທຶນ 2004-2007 ໂຄງການແມ່ປອດໄພ ໃນເມືອງງາ, ແລະ ເມືອງປາກແບງ ແຂວງອຸດົມໄຊ ແມ່ ແລະ ເດັກ $180,000 IPPF 2004-2005 ໂຄງການປ້ອງກັນເອດລະຫວ່າງຊາຍແດນ ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເຮສ໌ໄອວີ/ເອດ $100,000 UNFPA 2005 ໂຄງການຄວາມຫວັງໃໝ່, ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຜູ້ຕິດເຊື້ອເອດ $15,000 JTF 2008 ໂຄງການ SALIN ເສີມສ້າງຄວາມສາມາດ ເພື່ອບໍລິການແມ່ ແລະ ເດັກ $70,000 Netherland…

ຍຸດທະສາດຂອງພວກເຮົາ

ຍຸດທະສາດຂອງພວກເຮົາ

ຍຸດທະສາດຂອງພວກເຮົາ ສະມາຄົມສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຄອບຄົວ(ສສສຄ) ມີຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ນັບແຕ່ ປິ 2016-2020. ໃນນັ້ນມີ 4 ເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດໃຫຍ່ ເຊິ່ງສະຫຼຸບຫຍໍ້ໄດ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ເຄື່ອງມືຝຶກອົບຮົມຂອງພວກເຮົາ

ເຄື່ອງມືຝຶກອົບຮົມຂອງພວກເຮົາ ສະມາຄົມສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຄອບຄົວ(ສສສຄ) ພວກເຮົາ ກໍ່ຄືກັບ ສະມາຄົມ ແລະ ອົງກອນອື່ນໆ ໃນແຕ່ລະປີ ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງ ບົດລາຍງານ ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ກັບ ເຈົ້າຂອງທຶນ, ຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ພາກລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ  ທີ່ສໍາຄັນ ສສສຄ ໄດ້ສ້າງບົດລາຍງານປະຈຳປີ ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ກັບ ປະທານ, ຄະນະ ແລະ ສະມາຊິກ ສະມາຄົມ ໃນກອງປະຊຸມປະຈຳປີ ບົດລາຍງານປະຈຳປີ ບົດລາຍງານປະຈຳປີ 2013 ບົດລາຍງານປະຈຳປີ 2014 ບົດລາຍງານ 3 ປີ 2013-2015 ບົດລາຍງານໂຄງການ ບົດລາຍງານໂຄງການແມ່ປອດໄພ 2015 ບົດລາຍງານໂຄງການເສີມສ້າງຄວາມສາມາດ 2015 ບົດລາຍງານໂຄງການ…