Uncategorized

ບົດລາຍງານຂອງພວກເຮົາ

ບົດລາຍງານຂອງພກວເຮົາ ລາຍການປຶ້ມ ທີ່ມີຢູ່ຫໍສະໝຸດ ສະມາຄົມ No Name of Document Language Author Year From 1 ພຽງຄັ້ງດຽວ L 2005 UNFPA 2 ຢ່າສ່ຽງ L UNFPA 3 ຄູ່ມືການປ້ອງກັນໂລກເອດໃນຊຸມຊົນ L Kwarteng Tamara 2004 UNFPA 4 ເຄືອຄ່າຍວິຊາຊີບສຸຂະພາບເພືອສັງຄົມໄທປອດຢາສູບ Thai Kwarteng Tamara 2004 ສສສ 5 ຄູ່ມືການເລີກຢາສູບ Thai ສສສ 6…

ຈຸດສຸມຂອງພວກເຮົາ

ຈຸດສຸມຂອງພວກເຮົາ ສະມາຄົມ​ສົ່ງ​ເສີມ​ສຸຂະ​ພາບ​ຄອບຄົວ(ສສສຄ) ​ເປັນ​ສະມາຄົມໜຶ່ງ ທີ່​ເຮັດ​ວຽກ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ “ວຽກງານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ສິດທິຈະເລີນພັນ” ​ເຊິ່ງປະກອບ​ດ້ວຍ: ສຸຂະພາບໄວລຸ້ນ/ໄວໜຸ່ມ ເອດໄອວີ/ເອດ/ພຕພ ການປ້ອງກັນການຖືພາໂດຍບໍ່ຕັ້ງໃຈ/ການລຸລູກທີ່ບໍ່ປອດໄພ ບົດບາດ​ຍິງ​ຊາຍ ສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ການວາງແຜນຄອບຄົວ ໂພຊະນາການ ມະເຮັງລະບົບສືບພັນ ສຸຂະພາບຜູ້ສູງອາຍຸ ໂດຍສະຫຼຸບ ແມ່ນ ສຸມໃສວຽກງານປ້ອງກັນ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບ ຂອງປະຊາຊົນ ນັບແຕ່ເກີດ ຈົນຮອດເຖົ້າແກ່ ຊະລາ.

ສາຂາຂອງພວກເຮົາ

ສາຂາຂອງພວກເຮົາ ສະມາຄົມສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຄອບຄົວ(ສສສຄ) ມີທິດທາງທີ່ຈະຂະຫຍາຍ ສາຂາ ແລະເຄືອຂ່າຍ ທັງພາຍໃນປະເທດ ແລະ ນອກປະເທດ ຕາມກຳລັງ ແລະ ທ່າແຮງຂອງຕົວເອງ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານ ຕາມວິໃສທັດ ແລະ ພາລະກິດ ທີ່ໄດ້ວາງໄວ້ ໃນແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ເພື່ອເປັນການປະກອບສ່ວນຕໍ່ ເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ. ສາຂາຂອງພວກເຮົາ ໂດຍອີງຕາມ ຄວາມພ້ອມ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ທີ່ມີຢູ່, ສສສຄ ມີທິດທາງໃນການ ຂະຫຍາຍສາຂາ ໄປຕ່າງແຂວງ ເຊິ່ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເປັນແຂວງທຳອິດ ແລະ ຄາດວ່າຈະສຳເລັດໃນປີ 2016 ນີ້ ແລະຈະມີທິດທາງຂະຫຍາຍໄປ ອຸດົມໄຊ…